Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Dokumentacja geologiczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Z dokumentacji geologicznej na plan sytuacyjny i na przekroje obiektu nanosi się położenie i profile otworów badawczych oraz przewidywane zwierciadło wody gruntowej. Na przekrojach podłużnych rysuje się zarys projektowanego dna wykopu z uwzględnieniem jego miejscowych wgłębień wynikających ze sposobu budowy, na przykład szybów montażowych, spawalniczych itp. Następnie rysuje się projektowane obniżone zwierciadło wody z uwzględnieniem zapasu depresji niezbędnego dla zapewnienia bezpiecznych warunków budowy. Im większa depresja, większe niebezpieczeństwo naruszenia struktury podłoża i większe możliwości przerw w działaniu instalacji, tym rezerwa powinna być większa. W przeciętnych warunkach przyjmuje się rezerwę 0,5 m. Odległość między zwierciadłem przewidywanym i obniżonym stanowi wartość niezbędnej depresji w środku między studniami. Najlepiej określać ją wykreślnie w charakterystycznych punktach lub przy długich obiektach co 50 do 100 m, Wyniki pomiarów najkorzystniej wpisać do odpowiedniego wiersza profilu podłużnego. Na podstawie dokumentacji geologicznej dla poszczególnych odmiennych partii podłoża, ustala się średni współczynnik filtracji i średnią miąższość poszczególnych warstw wodonośnych, jak również zasięg poziomy . Następnie w oparciu o zalecenia, dla poszczególnych partii ustala się sposób odwodnienia i podstawowe parametry instalacji (jednoliniowe, dwuliniowe, zupełne, niezupełne, średnice filtrów, średnice i głębokości otworów wiertniczych, długości rur podfiltrowych, zastosowanie obsypki, parametry pomp, parametry rurociągów). Dla założonej depresji przy studniach oblicza się aktywną miąższość warstwy wodonośnej ze wzoru, a następnie promień depresji w oparciu o najbardziej odpowiedni wzór. Wydajność i rzędną depresji w środku między studniami lub w odległości od szeregu studzien w okresie ruchu ustalonego oblicza się w oparciu o wzory podane. [więcej w: budowniczy szczecin, rk niedziałek, ile styropianu w paczce
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin ile styropianu w paczce rk niedziałek