Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Metale wykazują największe wartości; w stanie czystym ich współczynnik przewodzenia ciepła jest wprost proporcjonalny do przewodności elek- trycznej. Współczynniki przewodzenia ciepła materiałów budowlanych wynoszą ogólnie od A = 0,5 do 2. Decydującą rolę odgrywa przy tym struktura materiału i jego porowatość. Małe komórki powietrzne utworzone przez pory tym bardziej utrudniają. przewodzenie ciepła, im mniejsze są ich wymiary i im bardziej równomiernie są one rozmieszczone w materiale. Wraz ze wzrostem zawartości powietrza albo gazu, współczynnik przewo- dzenia ciepła szybko maleje. Specjalne materiały izolacyjne o warto- ściach A. 0,1 są dlatego z reguły bardzo lekkie. Płyny mają na ogół mniejsze wartości współczynników przewodzenia ciepła niż ciała stałe. Najmniejsze wartości mają gazy. Jeśli w materiałach porowatych małe przestrzenie pośrednie są napełnione wodą zamiast po- wietrzem, wtedy wskutek dużej różnicy wartości współczynnika: przewo- dzenia ciepła występującej między wodą a powietrzem powstają dodatkowe drogi zwiększonego przepływu ciepła (po- mosty cieplne). Współczynnik przewodzenia ciepła wykazuje zatem silną zależność od zawartości wilgotności. Wartości podane wyżej odnoszą się do temperatury pokojowej. Dla wszystkich prawie materiałów współczynnik przewodzenia ciepła wzrasta wraz z temperaturą. Tak•więc przy obliczeniach wymiany ciepła należy zawsze podstawić wartość odnoszącą się do średniej temperatury czyn- nika.
PRZEJMOWANIE CIEPŁA. WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA W znajdującym się W ruchu medium wymiana ciepła jest spotęgowana przez ruchy cząstek względem siebie. Liczbowe ujęcie tego procesu jest utrudnione przez nakładanie się zjawisk przewodzenia ciepła i kon- wekcji. Dotyczy to również najważniejszego działu z dziedziny wymiany ciepła, a mianowicie przejmowania ciepła między powierzchnią ciała stałego, a otaczającym je płynem. [hasła pokrewne: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja