Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Promień ujęcia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W przypadku funkcji oraz stosowania obsypki, jako promień ujęcia przyjmuje się promień rury osłonowej lub założoną średnicę wpłukanego otworu w gruncie (przy bezpośrednim wpłukiwaniu filtrów). Jeśli obliczona depresja różni się znacznie od projektowanej, należy obliczenie powtórzyć, zakładając inną depresję przy ujęciu lub inny rozstaw ujęć, po uzyskaniu pozytywnego wyniku, oblicza się dopuszczalną wydajność filtru lub ustala minimalną długość filtru HFm in ze wzorów: q HFmin —400ro r1kF gdzie: q — obliczona wydajność ujęcia, m3/d, ro — promień ujęcia na styku z gruntem, m, — długość filtru przyjęta do obliczeń, ewentualnie nieco powiększona o długości obsypki, m, — współczynnik filtracji zafiltrowanej warstwy, mld. Jeśli nierówności nie zostaną spełnione lub wynik obliczeń znacznie odbiega od wartości założonych, wówczas cale obliczenie powtarza się. Opory przy wlocie do filtrów hf oblicza się ze wzorów. Dla pomp powierzchniowych oblicza się wysokość ssania z uwzględnieniem oporów przy wlocie do filtru, geometrycznej wysokości ssania i strat wysokości ciśnienia w przewodach ssawnych przy przepływie qp = 1,2+1,3 q. Wysokość ssania nie powinna być większa od dopuszczalnej dla wybranych typów pomp (w granicach od 5,0 do 8,0 m). Następnie oblicza się łączną wysokość podnoszenia Hp, z ewentualnym uwzględnieniem strat wysokości ciśnienia w przewodach magistralnych, ustala się z katalogu typy pompy i moc silnika dla obliczonych qp oraz Największe zapotrzebowanie energii elektrycznej w różnych miejscach placu budowy oraz liczbę godzin pompowania oblicza się w oparciu o harmonogram pracy instalacji odwadniających. W przypadkach projektowania odwodnień liniowych, w gruntach jednorodnych, przy dużej zmienności depresji na długości obiektu, można zastosować wykreślny sposób projektowania instalacji depresyjnej (podobnie jak opisano dla drenaży). [przypisy: budowniczy szczecin, rk niedziałek, ile styropianu w paczce
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin ile styropianu w paczce rk niedziałek