Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zawiesinę przygotowuje się z bentonitu i z cementu. Jej właściwości trzeba zbadać pod względem zachowania się w czasie. Ostatecznie powinna ona osiągać wytrzymałość rzędu 50+100 kG/cm2. Scianki szczelinowe — podobnie do ścianek szczelnych — mogą być utwierdzane w podłożu, a u góry swobodnie podparte lub kotwione. Podparcia są prostsze w wykonaniu, ale zajmują miejsce w obrębie chronionego przez Ściankę zagłębia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wykonuje się je ze stali o wytrzymałości 140-150 kG/mm2 i średnim module sprężystości 1 500 000 kG/cm2. Ze wzlędu na ich dużą rozciągliwość trzeba je wstepnie naciągać, a ponadto należy zapewnić możliwość dodatkowego napięcia ściągu już po jego wykonaniu. Ściągi obetonowane stanowią przejście do ściągów żelbetowych, które stosuje się zwykle do ścianek żelbetowych i wykonuje jako prefabrykaty. Ściągi żelbetowe w postaci płaskich belek o przekroju 4X8 cm, łączonych przegubowo ze ścianką, przy czym każdy brus żelbetowy musi mieć w odpowiednim miejscu wyrobione łożysko przegubu. Ściąg przechodzi przez otwór w płycie kotwiącej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Budynki wielkopłytowe (typ 4) montuje się z dużych kompletnie wykończonych płyt w zakładzie prefabrykacji. Płyty te o wymiarach, odpowiadających wielkości jednej izby, tworzą ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy. Ustrój nośny składa się więc z szeregu zamkniętych prostopadłościanów połączonych między sobą węzłami o różnej sztywności. Taki układ płyt odpowiadający układowi krzyżowemu zapewnia dużą poprzeczną i podłużną sztywność budynku. Oprócz układu krzyżowego budynki wielkopłytowe mogą mieć układ poprzeczny występujący np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Elementy prefabrykowanego szkieletu żelbetowego wykonywane są w postaci pionowych i poziomych prętów, odpowiednio połączonych sztywnymi węzłami, lub też w postaci płaskich ram żelbetowych różnego typu, ustawianych jedna na drugiej poprzecznie do osi podłużnej budynku. W niewysokich lub średniowysokich budynkach szkieletowych zagadnienie przejmowania obciążeń wiatrem nie przedstawia specjalnych trudności, ponieważ siły te mogą być łatwo przejęte przez usztywniające ściany poprzeczne, klatki schodowe, szyby windowe itp. W budynkach wysokich natomiast usztywnienie budynku ze względu na obciążenia wiatrem jest problemem zasadniczym wpływającym na ukształtowanie konstrukcji szkieletu. Przekroje poprzeczne elementów żelbetowych szkieletu takich budynków zależne są przede wszystkim od sil wiatru, a obciążenia pionowe od ciężaru własnego i użytkowego mają tu wpływ drugorzędny. Rozstaw słupów szkieletu zależy od wielu czynników, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Elementy przestrzenne pierwszego rodzaju montowane są jeden obok drugiego, elementy zaś drugiego rodzaju układane są w szachownicę, a powstała w ten sposób zamknięta przestrzeń w sąsiednich polach stanowi również przestrzeń mieszkalną uzyskaną jak zdyby za darmo. Sposób wykorzystania elementów przestrzennych w budownictwie mieszkaniowym może być różnorodny, tak pod względem architektonicznym, jak i konstrukcyjnym, przy czym stosowanie ich będzie mniej lub więcej opłacalne w zależności od liczby typów elementów skrzyń. Poza tym montaż elementów przestrzennych ma tę przewagę nad innymi, że nie wymaga żadnych rusztowań, ponieważ elementy same przez się są stateczne. W elementach jednoizbowych, wykonanych w całości z betonu monolitycznego (np. keramzytowego), zasadniczą konstrukcją nośną i łącznikiem między elementami mogą być słupy zabetonowane w miejscu zetknięcia się elementów ściennych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

O wyborze typu konstrukcji szkieletu decyduje z reguły funkcja pomieszczeń położonych na piętrach. Parter służy zwykle innemu przeznaczeniu. Powoduje to z reguły zmianę struktury szkieletu, gdyż np. gęsty rozstaw słupów na parterze przeszkadza w ukształtowaniu okien wystawowych, wejść itp. Przejście z małego na piętrach do dużego na parterze rozstawu słupów uzyskuje się przez umieszczenie podciągów zwykłych lub częściowo jako elementy podokienne 1 piętra. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Budynki o konstrukcji mieszanej (typ 9) występują zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i w budownictwie z gotowych elementów prefabrykowanych. Ze względu na dość rzadkie stosowanie tego rodzaju konstrukcji w budownictwie miejskim ograniczymy się do omówienia podstawowych zagadnień tego typu konstrukcji w tym miejscu, bez szczegółowego rozwijania tego tematu w dalszych rozdziałach książki. Dość korzystną konstrukcją stosowaną w budownictwie tradycyjnym jest konstrukcja budynku murowanego z cegły o wewnętrznym szkielecie żelbetowym wykonywanym na miejscu budowy. Tego rodzaju konstrukcja umożliwia, wskutek braku ścian wewnętrznych, swobodne projektowanie pomieszczeń w budynku o dowolnych rozmiarach. Ujemną stroną tego rodzaju konstrukcji mieszanej, szczególnie przy możliwych błędach wykonania, są odkształcenia w ścianach nośnych i działowych oraz w belkach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wibroodpowietrzanie W produkcji elementów prefabrykowanych zagęszczanie przez odpowietrzanie łączone jest z reguły z równocześnie przebiegającym oddziaływaniem wibracyjnym. Zazwyczaj wibrowanie prowadzone jest tu dwukrotnie – na początku procesu odpowietrzania i w jego fazie końcowej. Zabieg pierwszy ma na celu przede wszystkim chwilowe zwiększenie ciekłości mieszanki i zapewnienie właściwego przylegania połaci odpowietrzających do tworzywa. Zabieg drugi ma doprowadzić do jeszcze efektywniejszej komprymacji tworzywa przez zmniejszenie tarcia pomiędzy poszczególnymi składnikami mieszanki betonowej oraz poprzerywać kapilary powstałe w wyniku wysysania powietrza i wody. Przy wibroodpowietrzani u najczęściej stosowane jest wibrowanie objętościowe spotyka się jednak również i inne techniki oddziaływań wibracyjnych. Proces wibroodpowietrzania jest z reguły związany z konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi, dotyczącymi określonej produkcji wyrobów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zasadniczym zadaniem wytwórni pomocniczych obydwóch typów jest wytwarzanie elementów nietypowych, których produkcja w zakładach stałych jest nieopłacalna, a przeto ograniczona. Wytwórnie pomocnicze mogą jednak produkować również seryjnie elementy typowe w przypadku gdy znaczna odległość od najbliższego zakładu stałego, a w związku z tym znaczne koszty transportu i robót załadunkowo-wyładunkowych, przemawiają za produkcją polową (sezonową). Wytwórnie typu poligonowego mają wiele wad w porównaniu z zakładami produkcji stałej, fabrycznej. Są to: sezonowość produkcji, uzależnienie od warunków atmosferycznych, mniejszy stopień mechanizacji, a w związku z tym zwiększony nakład pracy ręcznej, zazwyczaj wyższy koszt ogólny produkcji na jednostkę, utrudniona organizacja kontroli jakości produkcji, straty energii cieplnej przy polowych metodach dojrzewania w parze niskoprężnej i inne. Pomimo tak licznych wad produkcja polowa jest nadal stosowana, zwłaszcza w ośrodkach odległych od istniejących zakładów o charakterze stałym, ze względu na następujące zalety wytwórni poligonowych: mały koszt inwestycji, wyeliminowanie kosztów transportu elementów z zakładów scentralizowanych, wyeliminowanie uszkodzeń w czasie transportu, prostota i elastyczność produkcji oraz możliwość stosowania dalszych ulepszeń. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metoda culmanna’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

SCHEMATY TECHNOLOGICZNE PRODUKCJI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH. Technologiczny przebieg produkcji polowej (poligonowej) elementów wielkopłytowych. Wszystkie przewidywane czynności produkcyjne zasadnicze, pomocnicze, transportowe, magazynowe i składowe, zapewniające produkcję elementów o wymaganych cechach technicznych i obejmuje następujące oddziały produkcyjne: – dostawy i składowania lub magazynowania surowców i gotowych półfabrykatów, – produkcji półfabrykatów, jak masy betonowej zapraw, zbrojeń itp. , – produkcji zasadniczej, polegającej na formowaniu i zgęszczaniu elementów, – dojrzewania elementów, – wykończeniowy dla naprawy uszkodzeń, nadania faktur, osadzenia drobnych elementów wykończeniowych, – składowania gotowych prefabrykatów. ZASADNICZE METODY PRODUKCJI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Produkcja elementów prefabrykowanych może być, ogólnie biorąc, zorganizowana według następujących metod: taśmowej, agregatowej oraz metody stałych stano wisk roboczych (tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off