Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

KONDENSACJA

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Podczas skraplania pary często tworzy się warstwa cieczy powlekająca ściankę; czasem kondensat skrapla się w postaci kropel albo jednocześnie występują obie formy skraplania. To czy ustali się kondensacja błonkowa czy też kroplowa zależy od zdolności zwilżania: powierzchni. Na przykład z czystej płaskiej powierzchni metalicznej odpływa chemicznie czysty kondensat w formie zwartej warstwy. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami przejmowane ilości ciepła za- leżą w dużym stopniu od rodzaju kondensacji. Tak więc współczynnik przejmowania ciepła dla nasyconej pary wodnej przy kondensacji błon- kowej wynosi ok. 6000 kcal/m- h, podczas gdy może on wzrosnąć pra- wie dziesięciokrotnie przy kondensacji kroplowej. W technicznych przy- rządach nie można z zupełną pewnością osiągnąć i zagwarantować konden- sacji w postaci kropli więc w praktyce oblicza się współczynnik przejmo- wania ciepła dla kondensacji błonkowej. Przejmowanie ciepła przez płyty albo rury przy kondensacji błonkowej Nusselt obliczył współczynnik przejmowania ciepła z warunków ter- micznych i hydrodynamicznych dla laminamie odpływającej warstwy skroplin przy kondensacji nieruchomej, pozbawionej powietrza, pary na- syconej. Późniejsze badania wykazały, że wpływ poszczególnych czynni- ków był prawidłowo ujęty w równaniu Nusselta, ale rzeczywiste war- tości są większe o ok. 10. Parametry czynnika odnoszą się do kondensatu; jako temperaturę pro- cesu należy przyjąć średnią arytmetyczną temperatur kondensatu i ścianki. Równania można również zastosować do kondensacji we wnętrzu zbiór- ników i rur. Wraz ze wzrostem wysokości pionowych płyt i rur zmienia się charakter warstwy skroplin z laminarnego na burzliwy. Współ- czynnik przejmowania ciepła w takim wy- padku rośnie więc przy wzrastającej wyso- kości, rosnącej różnicy temperatur (tp1 – ts) – w przeciwieństwie do zależności zachodzą- cych przy przepływie laminarnym. Równania Nusselta są wprawdzie wyprowa- dzone dla nieruchomej pary, jednak dokład – ność wyników uzyskiwanych przy prędkoś- ciach pary do 5 misek jest jeszcze wystarcza- jąca. Można je również stosować i do pary przegrzanej, jeśli na miejsce ciepła parowa- nia r wprowadzi się różnicę entalpii. Według badań Lidera przy obecności po- wietrza albo gazów współczynnik przejmowa- nia ciepła zmniejsza się b. znacznie. [patrz też: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja