Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Zapotrzebowania ciepla budynku

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Na krawędziach, otworach okiennych, filarach itp. występują boczne strumienie ciepła. Dochodzą jeszcze nierównomierności w strukturze bu- dowli i w zawartości wilgotności, która ma znaczny wpływ na parametry ma- teriału, przede wszystkim na współczynnik przewodzenia ciepła. Jeśli uwzględni się jeszcze, że w procesie nagrzewania i chłodzenia biorą udział nie tylko ściany zewnętrzne, lecz także ściany wewnętrzne, stropy i urzą- dzenia pomieszczenia albo budynku, a więc elementy budowlane o silnie różniącej się pojemności cieplnej i temperaturze, wtedy staje się oczy- wiste, że matematyczne rozwiązanie tego zagadnienia może dać co naj- wyżej rezultaty jakościowe, ale w żadnym przypadku nie rezultaty ilo- ściowe, które można by zastosować w praktyce. Spodziewana dokładność nie usprawiedliwia w takich przypadkach przeprowadzania skomplikowa- nych i czasochłonnych obliczeń, chyba że służą one do celów badawczych. Rozważania te wykazują, że przy obliczaniu zapotrzebowania ciepła celowe jest przyjęcie, jako podstawy do obliczeń, modelu budynku ogr ze- wanego stale – mimo, że ogrzewanie takie spotyka się rzadko. Celowe jest również prowadzenie obliczeń za pomocą równań dla przepływu poprzecz- nego ciepła przez poszczególne elementy przegród, pomijając liczne wpły- wy brzegowe. Sposób taki daje rezultaty dostatecznie dokładne w praktyce a jego wielką zaletą jest przejrzystość i prostota. Odnosi się to w dużym stopniu również i do określania dobowego i rocz- nego zapotrzebowania ciepła budynku. Wyniki uzyskiwane z równania a mianowicie stały przepływ ciepła przez poszczególne elementy ścian, nie odnoszą się do średnich temperatur zimowych, kiedy to wystę- pują zwykle nocne ograniczenia albo przerwy w dostarczaniu ciepła grzej- nego oraz wahania temperatur zewnętrznych w okresie 24 godzin. Jednak znaczna pojemność cieplna normalnych rodzajów ścian i stropów wyrów- nuje w naj częstszych przypadkach, nawet podczas dłuższych przerw w użytkowaniu, w tak znacznym stopniu wahania dostarczania ciepła, że jako podstawę do obliczania strat ciepła dla okresu 24 godzin można przy- jąć średnią temperaturę budynku. [patrz też: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja