Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘schody zabiegowe’

Drenaże jednoliniowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Zwykle drenaże jednoliniowe projektuje się pod Obiektami liniowymi, na przykład kanałami, kolektorami, tunelami itp. Wówczas zagłębienie i spadek drenażu wyznacza zagłębienie i spadek spodu fundamentów wymienionych obiektów. W omawianych przypadkach obliczenie drenażu prowadzi się w następujący sposób: na profilu podłużnym rysuje się przewidywane w okresie budowy statyczne zwierciadło wody gruntowej oraz projektowane obniżone zwierciadło przy drenażu z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy poniżej spodu fundamentu; w charakterystycznych punktach obiektu, a co najmniej co 100 do 200 m, ustala się wielkość depresji, mierząc odległość miedzy przewidywanym i obniżonym zwierciadłem wody i wpisując wyniki pomiarów na profilu podłużnym; dla ustalonych wielkości depresji oblicza się czynną miąższość warstwy wodonośnej, promień depresji, wydajność drenażu, opory przy wlocie do drenażu, średnicę drenazu dla poszczególnych sekcji i spadku linii ciśnień w drenażu odpowiadającego spadkowi dna obiektu lub, dla założonego spadku linii ciśnień, miąższość obsypki drenażu. Jeśli kontur obiektu znajduje się w pewnym oddaleniu od gabarytu drenażu, sprawdza się rzędne krzywych depresji w charakterystycznych punktach. Jeśli krzywa depresji przechodzi poniżej charakterystycznych punktów zgodnie z założonym zapasem depresji (w granicach dopuszczanych tolerancji), założone i obliczone parametry drenażu należy uznać za prawidłowe, w przeciwnym przypadku obliczenie trzeba powtórzyć, przyjmując nowe założenia, odpowiednio do wyników poprzedniego obliczenia. Oblicza się niezbędną wydajność pompy lub pomp dla poszczególnych sekcji drenażu; wysokość podnoszenia poszczególnych pomp z ewentualnym uwzględnieniem strat wysokości ciśnienia w przewodzie magistralnym i z uwzględnieniem współdziałania wszystkich pomp do niego włączonych. Następnie ustala się z katalogu typy i moce silników pomp dla poszczególnych sekcji drenażu i oblicza się zapotrzebowanie energii elektrycznej. z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy. [więcej w: schody dywanowe, schody zabiegowe, Bramy przemysłowe]

Comments Off

Posts Tagged ‘schody zabiegowe’

Drenaże jednoliniowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Poszczególne odcinki ścianki odgradza się od siebie w szczelinie bądź rurami (które potem się wyjmuje) o średnicy równej szerokości szczeliny, bądź pozostającymi w gruncie prefabrykatami żelbetowymi, azbestowo-cementowymi itp., wkładanymi do szczeliny i zagłębionymi w miarę pogłębiania wykopu. Niekiedy także prefabrykowane złącza zagłębia się w otworach pogłębionych przed wykonaniem reszty szczeliny dla ścianki. Jeżeli nie wykonuje się prowadnic, to stosunkowo często tworzą się w górnych częściach wykopu drobne osuwiska ścian. W takim przypadku należy poddany osuwisku odcinek, wraz z przyległymi niszami osuwiskowymi, szybko wypełnić chudym betonem na niewielką głębokość, a gdy beton tylko zwiąże, zaraz wybrać go ponownie ze szczeliny, pozostawiając beton poza jej krawędziami, które w ten sposób będą utrwalone. Zbrojenie ścianek jest z reguły przygotowywane w postaci szkieletów, w których pręty powiązane są drutem wiązałkowym. Szerokość takich szkieletów odpowiada przeważnie długości odcinków ścianki (z uwzględnieniem konieczności pozostawienia otuliny 5 cm), a więc wynosi ok. 2,00+6,00 m, długość zaś odpowiada głębokości ściany. Niekiedy jako zbrojenie stosuje się stalowe siatki lub maty. Wkładki główne, zwykle pionowe, wiąże gie strzemionami (lub pasami siatki stalowej) w celu przeniesienia naprężeń ścinających. Rozstaw wkładek pionowych nie powinien być mniejszy niż 10+15 cm, W poziomach zakotwienia (lub podparcia) należy w ściankach przewidzieć ukryte belki podporowe. Wbrew pierwotnym obawom, że zawiesina bentonitowa, w której zbrojenie jest początkowo zanurzone, może mieć ujemny wpływ na przyczepność stali do betonu, wpływ ten, jak wykazało doświadczenie, jest nieznaczny, nieco większy dla wkładek poziomych niż pionowych, Korzystnie oddziałuje wymiana zawiesiny w szczelinie przed betonowaniem na trochę rzadszą. Betonowanie odbywa się najczęściej metodą „Contractor”, odcinkami za pomocą pionowej rury podnoszonej o (D 20+30 cm, doprowadzonej początkowo prawie do dna szczeliny. [przypisy: schody dywanowe, schody zabiegowe, Bramy przemysłowe ]

Comments Off

« Previous Entries