Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety dzień noc’

W gruncie niewazkim charakterystyki naprezen

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W gruncie nieważkim charakterystyki naprężeń linii poślizgu w obszarach I i III tworzą spirale logarytmiczne o wspólnym biegunie w wierzchu ściany, drugą — proste roz- Rys. 6-15. Podział masy gruntowej na obszary chodzące się z tegoż punktu uplastycznienia (według Sokołowskiego) promieniście. W gruncie ważkim charakterystyki pozostają proste tylko w obszarze III; w pozostałych obszarach ulegają pewnemu zakrzywieniu. Sokołowski korzysta przy tym z zasady superpozycji, dodając do siebie wyniki uzyskane dla gruntu ważkiego bez obciążenia zewnętrznego i wyniki dla gruntu nieważkiego z obciążeniem. Nie wchodząc w szczególy tej bardzo pracochłonnej metody, praktycznie stosowalnej tylko przy użyciu maszyn matematycznych, podamy wartości końcowe dla najprostszego przypadku odporu gruntu przy ścianie pionowej i naziomie płaskim. Normalny do Ściany odpór jednostkowy wynosi według Sokołowskiego 2gr — Zą-ł-Zg, [6-20] gdzie: zg — normalny odpór jednostkowy pochodzący od równomiernie rozłożonego obciążenia naziomu q (przy przyjęciu gruntu nieważkiego), zg — normalny odpór jednostkowy pochodzący od ciężaru własnego gruntu. Dla gruntów sypkich (c’ = 0) Sokołowski podaje następujące wzory, o budowie podobnej do coulombowskich, na wartości odporów jednostkowych : zą qKbQn, zg=Y0tKb9k, [6-21] gdzie: Kbqn — współczynnik normalnego do ściany odporu gruntu nieważkiego pod wpływem równomiernie rozłożonego obciążenia q, Rbgn — współczynnik normalnego do ściany odporu gruntu waż— kiego pod wpływem ciężaru własnego, ciężar objętościowy gruntu, — głębokość rozpatrywanego punktu poniżej naziomu. Dla Ściany odchylonej od pionu o kąt i naziomu poziomego cos ô (cos sino— sin2ô) 1 —sin (P’ [6-22] gdzie: sin 5 sin p— • sin O’ Dla ściany pionowej 1 +sin (b’ cos z 1 — sin [6-231 gdzie : sin ô sin p— • sin O’ Wartości Kbqn dla ściany pionowej i dla różnych (b’ i b podano według Guriewicza [13] w tabl. 6-1. Dla b O otrzymuje się Kbqn tg2 (450 + 4-4)’/2), a więc identyczne jak wg teorii Coulomba. [przypisy: rolety dzień noc, rolety okienne, żaluzje drewniane]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety dzień noc’

W gruncie niewazkim charakterystyki naprezen

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg zjawisk, przy założeniu sztywnej tarczy odłamu, jest kinematycznie możliwy tylko w przypadku płaskiej lub kołowo-walcowej powierzchni odłamu. W przypadkach występowania odporu gruntu same powierzchnie kołowo-walcowe jako powierzchnie odłamu nie są raczej w rzeczywistości spotykane, w kombinacji zaś z płaszczyznami budzą zastrzeżenia. Dopiero metody zakładające uplastycznianie się całych obszarów odłamu, dzięki możliwości powstawania odkształceń plastycznych zarówno bryły odłamu, jak i nieruchomego podłoża, opierają się na przebiegu zjawisk, który będzie kinematycznie możliwy przy różnych, także i zł0żonyeh postaciach powierzchni odłamu. Powierzchnie te można z góry założyć albo też wynikają one z podstawowych równań teorii. Dziś nabierają coraz większego znaczenia metody analityczne opierające się na podstawowych równaniach równowagi granicznej. Prace W. W. Sokołowskiego umożliwiły doprowadzenie tych równań do układu quasi-liniowego dwóch równań różniczkowych cząstkowych o dwóch niewiadomych, typu hiperbolicznego. Równania te mają dwie rodziny charakterystyk, odpowiadające dwóm rodzinom linii poślizgu. Rozwiązanie równań podstawowych jest możliwe zaproponowana przez Sokołowskiego metodą charakterystyki numerycznie przez stopniowe przybliżone obliczanie wartości funkcji w skończonej liczbie punktów węzłowych siatki linii poślizgu, poprowadzonych dostatecznie gęsto. Sokołowski przyjmuje przy tym, że w gruncie znajdującym się przed ścianą, a objętym powierzchnią odłamu powstałą wskutek nacisku ściany na grunt, można wydzielić trzy obszary uplastycznione. Obszar I jest obszarem w stanie czynnym (o naprężeniach najmniejszych), obszar III w stanie biernym (o naprężeniach największych), obszar zaś II obszarem przejściowym Prandtla. [patrz też: rolety dzień noc, rolety okienne, żaluzje drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries