Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety dzień noc’

Kat tarcia gruntu o scianę

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Kąt tarcia gruntu o ścianę należy wyznaczać laboratoryjnie. Nie powinien on być większy od właściwego kąta tarcia wewnętrznego danego gruntu. Istnieje wiele metod teoretycznych wyznaczania granicznego odporu gruntu wpływ zakrzywienia powierzchni odłamu. Przy założeniu poziomego płaskiego naziomu, istnieją dwie możliwości ukształtowania się powierzchni odłamu, zależnie od kierunku nacisku ściany na grunt (czyli od znaku kąta 5).
W obu przypadkach zakłada sie powstanie w bryle (tarczy) odłamu dwu stref plastycznych rozdzielonych płaszczyzna przechodzącą przez wierzchołek ściany i nachyloną do poziomu pod kątem 45, p0wyżej tej płaszczyzny występuje strefa Rankine’a w biernym stanie. Różnica między obu przypadkami polega na rodzaju krzywizny powierzchni odłamu strefie Prandtla. Jest ona wypukła w przypadku nacisku ściany ku dołowi, to jest przy bb > O, oraz wklęsła w przypadku odwrotnym, tj. dla bb < 0. Odpór graniczny w przypadku pierwszym badzie oczywiście większy niż w drugim. Zależnie od założeń co do charakteru obrazu stanu uplastycznienia gruntu, wartość odporu gruntu w obu omówionych przypadkach wyznaczać można rozmaicie. Najprostsze będzie założenie uplastycznienia gruntu tylko w powierzchni odłamu, której rzut pionowy składa się ze spirali logarytmicznej przechodzącej przez dolny koniec Ściany i stycznej do niej prostej. Wypchnięciu wiec wskutek odporu podlegać będzie tarcza odłamu (ABCD) uważana za sztywną. Rozpatrzmy przypadek gdy ściana naciska ad góry (bb < 0), nazionł jest plaski i poziomy, a grunt sypki. [patrz też: rolety dzień noc, rolety okienne, żaluzje drewniane]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety dzień noc’

Kat tarcia gruntu o scianę

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Gdy ściana jest pionowa i gładka, a naziom poziomy, wówczas Ki, obliczyć można ze wzoru.
Ze wzorów wynika, że w gruntach sypkich wartość odporu granicznego jest wprost proporcjonalna do objętości bryły odłamu powstającej przed ścianą. Im większa jest ta objętość, tym większa jest wartość odporu granicznego. Dla gruntów spoistych można posługiwać się wzorem gdzie c spójność właściwa, ciężar objętościowy gruntu, współczynnik odporu granicznego jak dla gruntu bez spójności. Rozkład odporu maksymalnego przyjmuje się według trójkąta prostokątnego o wierzchołku leżącym przy gruntach sypkich w poziomie naziarnu, przy spoistych zaś w odległości nad naziomem, przy czym w tym przypadku uwzględnia się z wykresu jedynie jego część trapezow4ț, znajdująca się poniżej naziomu rzeczywistego. Graniczny odpór jednostkowy na głębokości t < H wyniesie w gruntach sypkich a w gruntach spoistych. Odpór jednostkowy jest identyczny z naprężeniem występującym na głębokości t w gruncie przy powierzchni ściany, czyli z ciśnieniem, jakie grunt wywiera na ścianę (czy przeciwnie) na tej głębokości. Obliczając parcie czynne gruntu na budowle nalezy zawsze uwzględniać wpływ stałego i zmiennego .obciążenia naziomu, Przy obliczaniu Pd— poru uwzględnia się jedynie obciążenie stałe i to pod warunkiem, ze z czasem nie może ono ulec usunięciu. Wpływ obciążenia naziomu ciężarem równomiernie rozłożonym q uwzglednia șię zarówno przy obliczaniu parcia czynnego (jak już o tym wspomniano), jak i odporu przez przyjęcie naziomu wyższego od rzeczywistego. Do obliczeń przyjmuje się z wykresu parcia czy odporu tylko trapez ograniczony od góry naziomem rzeczywistym. Gdy grunt jest uwarstwiony, wówczas należy wyznaczać wykres parcia czy odporu gruntu dla każdej warstwy z osobna według poprzednio b) podanych zasad, przy czym należy przyjąć, że rozpatrywana warstwa jest obciążona warstwami wyżej położonymi, a obciążenie to jest równomiernie rozłożone (rys. 6-9). [więcej w: rolety dzień noc, rolety okienne, żaluzje drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries