Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odkurzacze przemysłowe’

Projektowanie długich drenaży

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W przypadkach projektowania długich drenaży, gdy występuje duże zróżnicowanie wielkości depresji, a uśrednione warunki hydrogeologiczne są jednakowe dla całego podłoża, można zastosować wykreślny sposób projektowania drenażu polegający na obliczeniu wydajności drenażu dla dwóch lub trzech depresji, ustalonych przez podzielenie największej przewidywanej depresji na dwie lub trzy równe części (na przykład S 9,0; S — 6,0; S 3,0 m) i sporządzenie wykresu zależności między depresją i wydajnością drenażu, przy różnej długości poszczególnych sekcji. Dla tych samych depresji przy drenażu można ustalić wartość depresji w dowolnie oddalonych punktach od drenażu i wszystkie obliczone wyniki nanieść na wykres. Na wykresie można nanieść linie wyznaczające wydajności przy założonym spadku linii ciśnień oraz linie oznaczające wydajność pomp, które mogą być brane pod uwagę przy projektowaniu. Z wykresu można na przykład odczytać, że jeśli chcemy uzyskać w odległości 10 m od drenażu depresję sx 4,0 m, to depresja przy drenażu musi wynosić 7,5; w przypadku stosowania agregatów APM 80/250 największa długość odcinka drenażu na jeden agregat może wynosić około 12 m i niezbędne jest zastosowanie drenu (i) 0,15 m przy spadku 20/0. Gdybyśmy natomiast chcieli zastosować studzienki drenażowe co 20 m, wydajność pomp musiałaby wynosić około 680 1/min. Wzory do projektowana drenaży dwuliniowych zawierają prace, a do projektowania drenaży systematycznych prace. Zawierają one również wytyczne projektowania, budowy i eksploatacji drenaży. Wzory do projektowania drenaży promienistych zawarte są w pracach. Pionowe ujęcia jednoliniowe projektuje się podobnie jak drenaże jednoliniowe. Na podstawie analizy warunków gruntowych, projektu konstrukcyjnego, projektu technologicznego oraz projektu organizacji robót ustala się z wykonawcą sposób odwadniania, długość równocześnie eksploatowanej instalacji oraz podstawowe parametry urządzeń depresyjnych (pompy, rurociągi, studnie, igłostudnie, igłofiltry, osadniki, piezometry, aparatura kontrolno-pomiarowa). [przypisy: Fotorolety, odkurzacze przemysłowe, bramy garażowe
]

Comments Off

Posts Tagged ‘odkurzacze przemysłowe’

Projektowanie długich drenaży

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Z dokumentacji geologicznej na plan sytuacyjny i na przekroje obiektu nanosi się położenie i profile otworów badawczych oraz przewidywane zwierciadło wody gruntowej. Na przekrojach podłużnych rysuje się zarys projektowanego dna wykopu z uwzględnieniem jego miejscowych wgłębień wynikających ze sposobu budowy, na przykład szybów montażowych, spawalniczych itp. Następnie rysuje się projektowane obniżone zwierciadło wody z uwzględnieniem zapasu depresji niezbędnego dla zapewnienia bezpiecznych warunków budowy. Im większa depresja, większe niebezpieczeństwo naruszenia struktury podłoża i większe możliwości przerw w działaniu instalacji, tym rezerwa powinna być większa. W przeciętnych warunkach przyjmuje się rezerwę 0,5 m. Odległość między zwierciadłem przewidywanym i obniżonym stanowi wartość niezbędnej depresji w środku między studniami. Najlepiej określać ją wykreślnie w charakterystycznych punktach lub przy długich obiektach co 50 do 100 m, Wyniki pomiarów najkorzystniej wpisać do odpowiedniego wiersza profilu podłużnego. Na podstawie dokumentacji geologicznej dla poszczególnych odmiennych partii podłoża, ustala się średni współczynnik filtracji i średnią miąższość poszczególnych warstw wodonośnych, jak również zasięg poziomy . Następnie w oparciu o zalecenia, dla poszczególnych partii ustala się sposób odwodnienia i podstawowe parametry instalacji (jednoliniowe, dwuliniowe, zupełne, niezupełne, średnice filtrów, średnice i głębokości otworów wiertniczych, długości rur podfiltrowych, zastosowanie obsypki, parametry pomp, parametry rurociągów). Dla założonej depresji przy studniach oblicza się aktywną miąższość warstwy wodonośnej ze wzoru, a następnie promień depresji w oparciu o najbardziej odpowiedni wzór. Wydajność i rzędną depresji w środku między studniami lub w odległości od szeregu studzien w okresie ruchu ustalonego oblicza się w oparciu o wzory podane. [więcej w: Fotorolety, odkurzacze przemysłowe, bramy garażowe
]

Comments Off

« Previous Entries