Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘konstrukcje dachowe’

WRZENIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W procesie wrzenia cieczy można wyróżnić trzy zakresy. W początkowym okresie ogrzewania, przy niewielkiej różnicy tempera- tur między powierzchnią grzejną a cieczą i małym obciążeniu powierzchni grzejnej, występuje swobodna konwekcja na powierzchni grzejnej. Na po- wierzchni zachodzi już częściowe odparowanie. Wraz ze zwiększonym ogrze- waniem i zwiększoną różnicą temperatur tworzą się pęcherzyki, które odrywają się od powierzchni grzejnej i wprowadzają pewien rodzaj mie- szania (wrzenie pęcherzykowe). Tworzenie się pęcherzyków zależy od wła- ściwości powierzchni, a w szczególności od jej chropowatości i właściwości zwilżania; duże znaczenie ma także napięcie powierzchniowe cieczy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje dachowe’

WRZENIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Zasadnicze równanie przepływu ciepła odnosi się, ściśle biorąc, jedynie do bardzo małego elementu powierzchni, gdzie temperatury płynu po obu stronach ścianki oddzielającej (tl i t2) mogą być uważane za stałe. W wymiennikach ciepła temperatury obu płynących cieczy zmieniają się jednak zwykle wzdłuż powierzchni grzejnych względnie chłodzących. Średnia różnica temperatur Lm zależy od temperatur początkowych i koń- cowych obu cieczy oraz od sposobu przepływu cieczy wzdłuż powierzchni grzejnej, Rozkład temperatury nie jest jednakowy, a zależy od tego czy z obu stron przepływ odbywa się w jednym kierunku, czy też w kierun- kach przeciwnych (współprąd, przeciwprąd). Można sobie wyobrazić również, że kierunki przepływu są zwrócone względem siebie pod kątem prostym (prąd krzyżowy) albo że zastoso- wano mieszaną formę prądu równoległego i krzyżowego. Dla tych rodza- jów przepływu cieczy trzeba obliczyć średnią różnicę temperatur, decy- dującą o wydajności wymiennika ciepła. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje dachowe’

WRZENIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W budownictwie miejskim stosowane są obecnie, z punktu widzenia metod wykonawstwa i układu konstrukcyjnego, następujące typy budynków: 1) budynki murowane z drobnowymiarowych bloczków i pustaków betonowych, spełniające wymagania stawiane konstrukcjom murowym 2) budynki z pustaków betonowych typu Durisol, stanowiących jednocześnie elementy wypełniające ściany i formę do konstrukcji ścian; 3) budynki wielkoblokowe montowane z dużych lub średnich bloków betonowych; 4) budynki wielkopłytowe składane z gotowych płyt o wymiarach odpowiadających wielkości całej izby; 5) budynki o ścianach monolitycznych wykonywanych w deskowaniach przestawnych, 7) budynki szkieletowe; 8) budynki z prefabrykowanych elementów przestrzennych; 9) budynki trzonowolinowe; 10) budynki o konstrukcjach mieszanych. W budynkach typu 1 ustrój nośny stanowią ściany murowane z bloczków pełnych lub pustaków. W budynkach tych występują dwa zasadnicze układy konstrukcyjne: układ podłużny i układ poprzeczny. Układ podłużny, w którym ściany zewnętrzne spełniają podwójną rolę: przenoszenia obciążeń od stropów i osłony wnętrza budynku przed działaniem czynników atmosferycznych, daje dużą swobodę w rozplanowaniu powierzchni użytkowych. Sztywność przestrzenną układu zapewniają przepony poziome w postaci stropów i przepony pionowe w postaci poprzecznych ścian przechodzących przez całą wysokość i szerokość budynku w odstępach zależnych od wielkości parcia wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje dachowe’

WRZENIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Proces wibroodpowietrzania nie znajduje dotychczas szerszego zastosowania w zakładach prefabrykacji. Przyczyną powyższego są przede wszystkim trudności wprowadzenia przy tej technice szerszej mechanizacji czy też automatyzacji oraz ograniczenie asortymentu wyrobów praktycznie do jednego rodzaju elementu dla danego stanowiska. Istotą wibrotłoczenia jest zagęszczanie ograniczonej formą mieszanki betonowej w wyniku poddania jej działaniu ciśnienia dynamicznego, zapewniającego osiągnięcie wymaganego stopnia szczelności tworzywa a niekiedy również określonego kształtu powierzchni górnej wyrobu. Ciśnienie dynamiczne wywierane jest przez połączenie z wibrowaniem określonego ucisku dynamicznego lub w wyniku połączenia z wibrowaniem pewnego ucisku występującego w ruchu. W danym przypadku występuje wyłącznie wibracyjne oddziaływanie powierzchniowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje dachowe’

WRZENIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Zasadniczym zadaniem wytwórni pomocniczych obydwóch typów jest wytwarzanie elementów nietypowych, których produkcja w zakładach stałych jest nieopłacalna, a przeto ograniczona. Wytwórnie pomocnicze mogą jednak produkować również seryjnie elementy typowe w przypadku gdy znaczna odległość od najbliższego zakładu stałego, a w związku z tym znaczne koszty transportu i robót załadunkowo-wyładunkowych, przemawiają za produkcją polową (sezonową). Wytwórnie typu poligonowego mają wiele wad w porównaniu z zakładami produkcji stałej, fabrycznej. Są to: sezonowość produkcji, uzależnienie od warunków atmosferycznych, mniejszy stopień mechanizacji, a w związku z tym zwiększony nakład pracy ręcznej, zazwyczaj wyższy koszt ogólny produkcji na jednostkę, utrudniona organizacja kontroli jakości produkcji, straty energii cieplnej przy polowych metodach dojrzewania w parze niskoprężnej i inne. Pomimo tak licznych wad produkcja polowa jest nadal stosowana, zwłaszcza w ośrodkach odległych od istniejących zakładów o charakterze stałym, ze względu na następujące zalety wytwórni poligonowych: mały koszt inwestycji, wyeliminowanie kosztów transportu elementów z zakładów scentralizowanych, wyeliminowanie uszkodzeń w czasie transportu, prostota i elastyczność produkcji oraz możliwość stosowania dalszych ulepszeń. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje dachowe’

WRZENIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Moskwa, rysunek Gibb, 2012 / Anna Gibb – dzięki uprzejmości British Council Chociaż w Wielkiej Brytanii nie brak talentów architektonicznych, Wenecja na wynos: Pomysły na zmianę architektury brytyjskiej odpowiadają na wspólne dzieło Davida Chipperfielda.
temat Biennale w Wenecji w 2012 r., szukając pomysłowych odpowiedzi na uniwersalne problemy na całym świecie w ambitnym, globalnym projekcie badawczym.
British Council wysłało dziesięć zespołów architektonicznych z całego świata w celu zbadania inspirujących miejsc i tematów, które mogłyby zainicjować dyskusję na temat wspaniałej architektury podczas wprowadzania nowych pomysłów do Wielkiej Brytanii.
Wystawa Weneckie jedzenie na wynos przedstawia przebieg tych zespołów i dzieli się pomysłami, które odkryli w Argentynie, Brazylii, Chinach, Niemczech, Japonii, Holandii, Nigerii, Rosji, Tajlandii i USA.
Kontynuuj po przerwie, aby dowiedzieć się więcej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje dachowe’

WRZENIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Przed naparzaniem elementów kanały przykrywa się pokrywami z materiałów izolacyjnych. Głębokość kanałów wynosząca 1,20+1,50 m pozwala na jednoczesne dojrzewanie 3 warstw elementów płaskich w formach z dnem. Elementy uformowane przenosi się ze stanowisk roboczych dojrzewalni kanałowej za pomocą belki zawieszonej na haku urządzenia dźwigowego. Formy uchylne z dnem. Służą one do formowania elementów ściennych wielowarstwowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »