Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘iniekcja krystaliczna’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIĄGACH TRAKCYJNYCH W wodociągach trakcyjnych mogą być stosowane zbiorniki wodne i powietrzne lub wodno-powietrzne. Pożądane jest, aby zbiorniki były umieszczane na poziomie gruntu. Pojemność zbiorników powinna być taka jak w wieży ciśnień, aby podczas największego przewidywanego rozbioru wody zapas wody w zbiorniku pokrywał całkowite zapotrzebowanie, choć wydajność pomp byłaby mniejsza. Zbiorniki powinny być podwójne lub dwudzielne, aby je można było oczyścić lub naprawić bez przerwy w działaniu. Pomieszczenia, w których znajdują się zbiorniki, powinny być dobrze przewietrzane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iniekcja krystaliczna’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Dotrzymanie terminu sporządzenia dokumentacji jest szczególnie ważne. W okresie między sporządzeniem dokumentacji a momentem rozpoczęcia prac realizacyjnych nastąpić muszą wszystkie czynności niezbędne do przygotowania samej budowy, zgodnie z zasadami gospodarki planowej. Realizacja inwestycji w warunkach gospodarki planowej wymaga skoordynowania wszystkich elementów budowy: niezbędnych do budowy materiałów i urządzeń, wyposażenia powstających obiektów, zarezerwowania maszyn oraz zagwarantowania wykonawstwa. Właściwie sporządzone wykazy robocizny, materiałów, czas użycia sprzętu mechanicznego itp. dają podstawę do sporządzenia zestawień w skali ogólnokrajowej dla zakładów produkcyjnych dostarczających materiały, dla przedsiębiorstw instalacyjnych układających swe plany wykonawcze i dla ośrodków dysponujących maszynami budowlanymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iniekcja krystaliczna’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Dokumentacja techniczna obejmuje zasady rozwiązywania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, podając koszt wykonawstwa, czas wykonania całości budowy i poszczególnych fragmentów, organizację budowy itp. Stanowi ona zestawienie planów, rysunków, kosztorysów oraz innych danych technicznych i ekonomicznych, dotyczących pewnego urządzenia technicznego. Dokumentacja techniczna daje materiał do przeprowadzenia analizy technicznej i ekonomicznej co do właściwego rozwiązania projektu oraz do zbadania przewidywanych efektów gospodarczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iniekcja krystaliczna’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

ZARZĄDZENIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY PROJEKTOWANIU Przy sporządzaniu projektów projektant powinien zapoznać się szczegółowo z nie- którymi zarządzeniami, które ustalają warunki techniczne instalacji, jak również zasady sporządzania i zatwierdzania dokumentacji.
PROJEKTOWANIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH 2. 1. WARUNKI OGÓLNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO CELÓW DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH Wodę do zaopatrzenia pojedynczych budynków lub bloków można pobierać z sieci wodociągowej, zaopatrującej w wodę miasto czy osiedle, albo z ujęcia indywidualnego, np. ze studni położonej zazwyczaj w pobliżu danego budynku lub bloku. Bez względu na rodzaj zaopatrzenia, woda przeznaczona do użytku gospodarczo-bytowego oraz przemysłowego musi odpowiadać pewnym warunkom, jeśli chodzi o jej jakość. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iniekcja krystaliczna’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Zasadniczym zadaniem wytwórni pomocniczych obydwóch typów jest wytwarzanie elementów nietypowych, których produkcja w zakładach stałych jest nieopłacalna, a przeto ograniczona. Wytwórnie pomocnicze mogą jednak produkować również seryjnie elementy typowe w przypadku gdy znaczna odległość od najbliższego zakładu stałego, a w związku z tym znaczne koszty transportu i robót załadunkowo-wyładunkowych, przemawiają za produkcją polową (sezonową). Wytwórnie typu poligonowego mają wiele wad w porównaniu z zakładami produkcji stałej, fabrycznej. Są to: sezonowość produkcji, uzależnienie od warunków atmosferycznych, mniejszy stopień mechanizacji, a w związku z tym zwiększony nakład pracy ręcznej, zazwyczaj wyższy koszt ogólny produkcji na jednostkę, utrudniona organizacja kontroli jakości produkcji, straty energii cieplnej przy polowych metodach dojrzewania w parze niskoprężnej i inne. Pomimo tak licznych wad produkcja polowa jest nadal stosowana, zwłaszcza w ośrodkach odległych od istniejących zakładów o charakterze stałym, ze względu na następujące zalety wytwórni poligonowych: mały koszt inwestycji, wyeliminowanie kosztów transportu elementów z zakładów scentralizowanych, wyeliminowanie uszkodzeń w czasie transportu, prostota i elastyczność produkcji oraz możliwość stosowania dalszych ulepszeń. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iniekcja krystaliczna’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

PLANOWANIE MOCY PRODUKCYJNEJ SEZONOWEJ WYTWÓRNI ELEMENTÓW. Roczną moc produkcyjną wytwórni określa się objętością wytwarzanych elementów. Powinna ona odpowiadać rocznemu zapotrzebowaniu prefabrykatów dla obiektów budowlanych, zaopatrywanych przez wytwórnię. Poza tym dla zapewnienia pełnego wykorzystania maszyn, urządzeń i załogi roboczej produkcja elementów powinna być w okresie produkcyjnym ciągła i równomierna. Z powyższego warunku wynika konieczność ciągłości i równomierności robót montażowych na placu budowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iniekcja krystaliczna’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Metoda stałych stanowisk roboczych pozwala produkować wielkowymiarowe elementy przy stosunkowo niskich kosztach inwestycji związanych z tą metodą. Przy stanowiskowym sposobie produkcji elementów stosuje się nieruchome żelbetowe matryce lub stalowe formy bez dna ustawione na gładkich utwardzonych powierzchniach betonowych, co wpływa na znaczne zmniejszenie zużycia stali w porównaniu z obydwiema poprzednimi metodami. Dojrzewanie betonu produkowanego elementu przystosowane jest za pomocą obróbki cieplnej przez ogrzewanie rurami grzejnymi posadzki stendu (stanowiska) lub matrycy oraz dodatkowo przez naparzanie parą niskoprężną podawaną pod nakrywy izolacyjne ustawiane ponad elementami. Technologię stanowiskową stosuje się także w wielkich zakładach prefabrykacji przy produkcji wstępnie sprężanych wiązarów belek podsuwnicowych itp. Metoda stałych stanowisk roboczych jest najczęściej stosowana w wytwórniach polowych o małej wydajności produkcyjnej, jako w ymagająca najniższych nakładów inwestycyjnych i wyróżniająca się najprostszymi metodami produkcji. Read the rest of this entry »

Comments Off