Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

Zagadnienie dwuwymiarowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Równocześnie będzie się rozpatrywać ścianę nieskończenie długą, a wiec zagadnienie dwuwymiarowe (płaskie). Niżej podano kilka definicji dotyczących parcia i odporu gruntu. Parcie spoczynkowe jest to siła, jaką grunt wywiera na nieruchomą pozostającą z nim w równowadze ścianę konstrukcji, z którą się styka. Parcie czynne jest to siła, którą grunt wywiera na ścianę poddającą się jego naciskowi i odsuwającą się w stronę przeciwną od gruntu. Przyjmuje ono wartości stopniowo malejące, od równej parciu spoczynkowemu na początku ruchu ściany do wartości minimalnej, granicznej, występującej w chwili gdy ściana przesunie się o tzw. przemieszczenie graniczne. Odpór (nazywany też parciem biernym) jest to reakcja gruntu na nacisk Ściany przesuwającej się ku gruntowi. Zmienia się on stopniowo, od wartości parcia spoczynkowego do wartości odporu granicznego, odpowiadającego tzw. granicznemu przemieszczeniu ściany. Parcie spoczynkowe gruntu Grunt będący w równowadze wywiera na każdą stykająca się z nim Ściane pionową lub stromą pewien nacisk, który nazywany jest parciem spoczynkowym gruntu. Parcie spoczynkowe na 1 m długości ciągłej ściany, przy założeniu, że grunt usypany jest poziomo, równo z wierzchem ściany, wyraża się wzorem, gdzie : Ko — współczynnik parcia spoczynkowego, ciężar objętościowy gruntu, H wysokość ściany, na którą wywierany jest nacisk. Według klasycznej definicji parcia spoczynkowego współczynnik Ko równy jest stosunkowi naprężeń głównych przy odkształceniach w kierunku mniejszego naprężenia równych zeru. Wychodząc z tej zasady próbowano wielokrotnie wyznaczać wartość współczynnika parcia spoczynkowego drogą laboratoryjną przez badanie w aparatach ściskania trójosiowego. Według badań Terzaghiego wartość współczynnika parcia spoczynkowego dla piasku wynosi od Ko 0,40 dla piasków luźnych do Ko 0,50 dla piasków zagęszczonych, a nawet do 0,8 dla piasków zagęszczonych sztucznie (przez ubijanie). Dla gruntów spoistych wartość Ko dochodzi do 0,75. Tschebotariofj i Welch uzyskali dla piasków Ko 0,50, niezależnie od stopnia zagęszczenia, [hasła pokrewne: ogrzewanie elektryczne, Ogrzewanie podłogowe, garaże blaszane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

Zagadnienie dwuwymiarowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Według Bishopa Ko = 0,37 dla nawodnionego piasku zagęszczonego i Ko=  0,40 dla piasku luźnego. J. Najder dla równoziarnistego grubego piasku w stanie powietrznosuchym otrzymał wartości współczynnika K0 (przybliżonego) zawierające się w granicach od 0,43 do 0,45 ( ± 0,02). 6.1.3. Parcie czynne gruntu Z chwilą poddania się konstrukcji parcie zaczyna maleć do pewnego minimum, które występuje wówczas gdy w gruncie utworzy się powierzchnia odłamu (BC) i część masy gruntu, uważana za element sztywny i zwana klinem odłamu, zacznie zsuwać się po tej powierzchni naciskając jednocześnie na ścianę. To parcie minimalne jest nazywane granicznym parciem czynnym, a jego wartość zależy przede wszystkim od kształtu i położenia powierzchni odłamu.
Parametry parcia czynnego: a) gdy naziom wznosi sie od ściany, która jest przechylona w strone gruntu, b) gdy naziom opada cd ściany, która jest odchylona od gruntu (w nawiasach dane dla przypadków mniej typowego kierunku parcia) ABC — klin Odłamu, BC — linia (płaszczyzna) odłamu. Wyznaczaniem wartości i rozkładu parcia czynnego w różnych przypadkach zajmuje się klasyczna teoria Coulomba wraz z całą swoja ogromną nadbudowa, opracowana przez Rebhanna, Culrnanna, Ponceleta, Pilleta, Kreya, Munda. i in. Metoda oparta na teorii klasycznej wychodzi z podstawowego twierdzenia Rebhanna stwierdzającego, że ze wszystkich możliwych powierzchni odłamu właściwa do obliczeń będzie ta, której odpowiada największa w danych warunkach wartość parcia czynnego. Teoria ta zakłada płaską powierzchnie odłamu, co — jak wiadomo — zwykle nie zgadza się z wynikami doświadczeń i obserwacji. Kąt nachylenia płaszczyzny odłamu do poziomu nazywa się kątem odłamu. Liczne wykonywane od lat doświadczenia wykazały jednak, że mimo tego upraszczającego założenia wartość parcia czynnego gruntów sypkich obliczona teoretycznie, zwłaszcza dla ściany gładkiej, dość dobrze odpowiada wartości rzeczywistej. [podobne: ogrzewanie elektryczne, Ogrzewanie podłogowe, garaże blaszane ]

Comments Off

« Previous Entries