Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Poprzeczny uklad konstrukcyjny

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Poprzeczny układ konstrukcyjny jest szczególnie korzystny przy stosowaniu do ścian zewnętrznych bloczków z betonów lekkich, szkła lub elementów o charakterze ścian osłonowych. W budynkach typu l mogą występować również układy mieszane, tj. nil. jednej części budynku może być zastosowany układ podłużny, a na innej układ poprzeczny. Charakterystyczną cechą budynków typu 2 są ściany wznoszone z elementów z betonu strużkowego produkowanego przez szwajcarską firmę Durisol. Polskimi odpowiednikami tego typu elementów są pustaki JG i elementy zaprojektowane przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego opisane w rozdz. 2. Wskutek niskiej wytrzymałości betonu strużkowego pustaki w konstrukcji ścian pełnią rolę deskowania dla wylewanego betonu żwirowego lub gruzowego oraz izolacji termiczno-akustycznej ściany. Układ konstrukcyjny budynków tego typu może być podłużny lub poprzeczny. W budynkach wysokich beton ścian w wąskich filarach międzyokiennych może być zbrojony. Dzięki wgłębieniu środkowej ścianki pustaka umożliwione jest poprzeczne związanie z sobą pionowych słupków betonowych, tworzących konstrukcję ściany przez zalewanie otworów pustaków . W ten sposób powstaje konstrukcja nośna ściany połączona z sobą poprzecznie na wysokości każdej warstwy pustaków i poprzedzielana bądź to czołowymi, bądź też środkowymi ściankami pustaków. W budynkach wielkoblokowych (typ 3) mogą występować oba układy konstrukcyjne, tzn. podłużny lub poprzeczny. Może być również stosowany tzw. układ. krzyżowy, charakteryzujący się tym, że stropy w postaci płyt wielkowymiarowych opierają się na całym swym obwodzie. Budynki typu 3 przy zastosowaniu monolitycznych wieńców żelbetowych, łączących poszczególne bloki, odznaczają się znaczną sztywnością przestrzenną w obu kierunkach: podłużnym i poprzecznym. [hasła pokrewne: ,Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, rusztowania ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Poprzeczny uklad konstrukcyjny

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Po przygotowaniu fundamentu podstawy trzonu oraz tzw. poziomu wyjściowego, którym najczęściej jest strop piwnic, wykonuje się część trzonu aż do poziomu ostatniego ze stropów. Stropy ze specjalnymi gniazdami dla zakotwienia lin układa się kolejno jeden na drugim w ilości wymaganej dla danego budynku. Następnie ustawia się na trzonie głowicę, w której kotwi się liny jednym ze znanych systemów, np. BauerLeonhardt. Liny te przewleka się przez odpowiednie gniazda w elementach stropowych, Po wprowadzeniu między trzon a głowicę zespołu dźwigników hydraulicznych typu Perpetuum centralnie sterowanych, przystępuje się do podnoszenia głowicy, a z nią kolejno stropów. Z chwilą osiągnięcia przez głowicę założonego poziomu dla danego stropu liny łączy się na stare z górną płytą stropową za pomocą węzła. Po podniesieniu wszystkich stropów liny kotwi się w fundamencie i za pomocą tych samych dźwigników napina się je do statycznie wymaganej w artości naprężeń. Elementy ścian zewnętrznych i działowych podnosi się razem ze stropami. Schemat pracy dźwignika . Liny nośne i montażowe wykonuje się ze stali wysokowartościowej (Rr 16000 kG/cm2). Przekrój lin zmienia się na wysokości budynku w zależności od sil występujących na danej wysokości. Trzon wykonuje się z prefabrykowanych słupków nośnych podstawianych pod dźwigniki, które łączy się w monolit za pomocą ścianek żelbetowych wykonywanych w deskowaniu ślizgowym podwieszonym do głowicy betonowanej w zwykłym deskowaniu przestawnym. Zaletą budynków o konstrukcji trzonowo-linowej jest brak ścian konstrukcyjnych, co stwarza dużą swobodę w rozwiązywaniu mieszkań. Ograniczenie fundamentów do jednej stopy eliminuje całkowicie szkodliwy wpływ osiadania gruntu, a prosty układ statyczny pozwala na zastosowanie szybkiej i łatwej metody montażu bez potrzeby użycia ciężkich i kosztownych w eksploatacji żurawi wieżowych. Ciężar zaprojektowanego dla Wrocławia 12kondygnacyjnego budynku trzonowolinowego o kubaturze ok. 8200 m będz ie wynosić ok. 236 kG/m3, zaś zużycie stali ok. 3,8 kG/mS (w tym 0,3 kG/mS stali kablowej) . [hasła pokrewne: Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, rusztowania ]

Comments Off

« Previous Entries