Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Drzwi wejściowe’

Właściwości spirali logarytmicznej

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Jeżeli chcemy, aby spirala BC była styczna w punkcie C do prostej CD i przechodziła przez dolny koniec ściany, to jej biegun O musi leżeć na prostej AC. Wynika to z właściwości spirali logarytmicznej, która jest krzywą przecinającą pod stałym kątem wszystkie półproste wychodzące z bieguna. Zakładając, że ten stały kąt, mierzony od normalnych do spirali, równy jest kątowi właściwego tarcia wewnętrznego gruntu otrzymamy następujące równanie spirali odłamu, dla której oddziaływania gruntu przechodzić będą stale przez biegun: T =roe, gdzie Terzaghi uważa wartość odporu granicznego oddziaływującego na naciskającą Ścianę za równą co do wartości maksymalnej sile nacisku ściany S, lecz przeciwnie skierowaną i zaczepiającą w dolnej 1/3 wysokości ściany, i wyznacza ją z warunku równowagi części tarczy odłamu, ograniczonej ścianą i prostą pionową przechodzącą przez punkt C. Na klin BCC działają siły: znany odpór graniczny klina CDC przyjmowany jako poziomy, zaczepiony w odległości H/3 od punktu C, Q — znany ciężar własny klina ABCC, r — szukana maksymalna (graniczna) siła nacisku ściany równa co do wartości szukanemu odporowi granicznemu gruntu, lecz przeciwnie skierowana, zaczepiona w odległości H/3 od punktu B i odchylona od normalnej do ściany o kąt bb, G — oddziaływanie gruntu nieznane co do wartości, ale o kierunku wyznaczonym przez punkt przecięcia kierunku siły wypadkowej W i kierunku siły S oraz przez biegun spirali. Siłę S można wyznaczyć graficznie kreśląc wielobok sił bądź z równania równowagi sił względem bieguna spirali. Oczywiście musi być spełnione twierdzenie Rebhanna, że miarodajna będzie taka powierzchnia odłamu, która daje najmniejszą wartość odporu granicznego. [podobne: schody dywanowe, Drzwi wejściowe, Bramy przemysłowe]

Comments Off

Posts Tagged ‘Drzwi wejściowe’

Właściwości spirali logarytmicznej

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Przy odporze kąt nie może być większy niż kąt, pod jakim działa na grunt nacisk ściany. W miare zwiększania sie kąta zgodność wartości rzeczywistego maksymalnego odporu granicznego z wartością odporu obliczonego na podstawie teorii Coulomba jest coraz mniejsza, ponieważ rzeczywista powierzchnia odłamu staje się krzywoliniowa. Dlatego też wartość wspólczynniku odporu obliczoną ze wzoru często zmniejsza się. Postępowanie takie jest dopuszczalne jednak tylko wówczas, gdy odpór gruntu odgrywa rolę drugorzędną.Wykres granicznego odporu gruntu uwarstwionego: a) gdy występują dwa poziomy gruntów suchych. b) gdy w gruncie w zasadzie jednorodnym występuje woda gruntowa swobodna. W stateczności budowli, należy stosować metody dokładniejsze, uwzględniające krzywoliniowy kształt powierzchni odłamu. Znajomość kąta jest potrzebna nie tylko do wyznaczania sił parcia czy odporu gruntu, lecz także do określenia kierunku działania tych sił (zarówno całkowitych jak i jednostkowych). Działają one bowiem na ścianę pod kątem b, mierzonym od normalnej do powierzchni ściany. W przypadku parcia czynnego kąt ten (oznaczony przez bc) ma prawie zawsze wartość dodatnią lub równą zeru, jeżeli ścianę można uważać za gładką; kierunek parcia jest wtedy prostopadły do ściany. W przypadku odporu, gdy nacisk ściany skierowany jest ku górze, tarcie gruntu o ściane skierowane jest przeciwnie, czyli ku dołowi i ku dołowi też kieruje się odpór, odchylając się o kąt bh od normalnej do ściany w górę. Wartość tego kąta uważa się wówczas za dodatnią; im ona jest większa, tym mniejszy jest odpór. Przeważnie jednak nacisk ściany kieruje się ku dołowi. Przeciwstawia mu się wtedy odpór skierowany ku górze i odchylony Od normalnej o kąt bb, uważany wówczas za ujemny. Im bezwzględna wartość tego kąta jest większa, tym większy jest odpór.[podobne: schody dywanowe, Drzwi wejściowe, Bramy przemysłowe ]

Comments Off

« Previous Entries