Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi garażowe’

Budynki wielkoplytowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Budynki wielkopłytowe (typ 4) montuje się z dużych kompletnie wykończonych płyt w zakładzie prefabrykacji. Płyty te o wymiarach, odpowiadających wielkości jednej izby, tworzą ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy. Ustrój nośny składa się więc z szeregu zamkniętych prostopadłościanów połączonych między sobą węzłami o różnej sztywności. Taki układ płyt odpowiadający układowi krzyżowemu zapewnia dużą poprzeczną i podłużną sztywność budynku. Oprócz układu krzyżowego budynki wielkopłytowe mogą mieć układ poprzeczny występujący np. w przypadku stosowania ścian zewnętrznych jako elementów osłonowych lub wypełnienia tych ścian lekkimi betonami, np. w postaci bloków lub płyt gazobetonowych. Układ podłużny w budynkach tego typu występuje na ogół rzadko. Zastosowanie jednego z układów konstrukcyjnych zależy w dużym stopniu od rozwiązania architektonicznego. Budynki o ścianach monolitycznych (typ 5) są to takie budynki, których ściany zostały wykonane bezpośrednio na budowie z betonów układanych w deskowaniu. Ściany te tworzą pionowe przepony, które stężone poziomymi stropami, zdolne są do przejmowania obciążeń pionowych i poziomych działających na budynek i przekazywania ich na grunt budowlany. W budynkach o ścianach monolitycznych stosowane są układy konstrukcyjne podłużne lub poprzeczne. Pierwsze występują najczęściej w budynkach niskich ze ścianami z betonu jednofrakcyjnego, drugie w budynkach wysokich, w których wewnętrzne ściany nośne wykonywane są z betonu zwykłego a ściany zewnętrzne z betonu jednofrakcyjnego, z gazobetonu w postaci bloczków, płyt, elementów wielkopłytowych o układzie warstwowym lub w postaci ścian osłonowych. Stropy w budynkach tego typu mogą być układane z gotowych płyt lub wykonywane w deskowaniu. Zaletą budynków o ścianach monolitycznych jest większa sztywność konstrukcji w porównaniu z budynkami z gotowych elementów wielkowymiarowych, brak kłopotliwych w wykonaniu i eksploatacji węzłów oraz stosunkowo niski koszt stanu surowego budynku. Budynki szkieletowe typ 6, mogą mieć szkielet wykonany systemem tradycyjnym, tj. betonowany na miejscu budowy w deskowaniach ciesielskich, lub też szkielet montowany z żelbetowych elementów prefabrykowanych. W ukształtowaniu elewacji budynków szkieletowych obserwuje się dwa kierunki . Według jednego z nich szkielet, stanowiący konstrukcję budynku, jest widoczny w elewacji, wg drugiego zaś pozostaje on ukryty za ścianą osłonową. Szkielety stalowe, stosowane w wysokich budynkach miejskich, nie są przedmiotem niniejszej pracy. [podobne: drzwi garażowe, drzwi pokojowe, drzwi prysznicowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi garażowe’

Budynki wielkoplytowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Elementy prefabrykowanego szkieletu żelbetowego wykonywane są w postaci pionowych i poziomych prętów, odpowiednio połączonych sztywnymi węzłami, lub też w postaci płaskich ram żelbetowych różnego typu, ustawianych jedna na drugiej poprzecznie do osi podłużnej budynku. W niewysokich lub średniowysokich budynkach szkieletowych zagadnienie przejmowania obciążeń wiatrem nie przedstawia specjalnych trudności, ponieważ siły te mogą być łatwo przejęte przez usztywniające ściany poprzeczne, klatki schodowe, szyby windowe itp. W budynkach wysokich natomiast usztywnienie budynku ze względu na obciążenia wiatrem jest problemem zasadniczym wpływającym na ukształtowanie konstrukcji szkieletu. Przekroje poprzeczne elementów żelbetowych szkieletu takich budynków zależne są przede wszystkim od sil wiatru, a obciążenia pionowe od ciężaru własnego i użytkowego mają tu wpływ drugorzędny. Rozstaw słupów szkieletu zależy od wielu czynników, jak np. od f ormy architektonicznej elewacji (wąski lub szeroki podział elewacji słupami), od rodzaju konstrukcji stropów, od funkcji pomieszczeń położonych na parterze i wyższych kondygnacjach itp. Przy szerokim podziale elewacji słupami, tj. gdy między słupami nośnymi szkieletu znajduje się kilka jednostek okiennych, przekroje słupów zwiększają się proporcjonalnie z ich rozstawem. Stropy żebrowe są korzystniejsze przy takim układzie słupów niż stropy płytowe. Przy podłużnym układzie konstrukcyjnym takich stropów i przy większych rozpiętościach żeber występują trudności dotyczące oparcia stropów na podciągu nadokiennym; powodem tego jest mała wysokość podciągu wynikająca z małej wysokości obecnie projektowanych mieszkań przy dużej wysokości okien. Trudności tych można uniknąć, stosując poprzeczny układ konstrukcyjny stropów opartych na podciągach łączących słupy w kierunku prostopadłym do osi podłużnej budynku. Przy tym układz ie skrajne żebro stropu, stanowiące jednocześnie nadproże nad otworami okiennymi w ścianie zewnętrznej, można zmieścić w grubości stropu, o ile rozpiętość żeber nie przekracza ok. 2/3 głębokości traktu, czyli np. przy głębokości traktu 6 m rozpiętość konstrukcyjna stropów powinna wynosić 4,0 m. Dalsze zwiększenie rozpiętości stropu wymaga albo dużego zagęszczenia zbrojenia w skrajnej belce nadokiennej, albo powiększenia jej wysokości względnie szerokości . Pierwsze rozwiązanie utrudnia betonowanie, drugie zaś zmniejsza światło okien. Istnieje jeszcze możliwość trzeciego rozwiązania, polegającego na zwiększeniu wysokości belki w kierunku przeciwnym (belka podokienna). [patrz też: drzwi garażowe, drzwi pokojowe, drzwi prysznicowe ]

Comments Off

« Previous Entries