Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘brama garażowa’

Ścianki szczelinowe betonowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Scianka taka może być niezbrojona i wtedy stanowi tylko przepone wodoszczelną (rolę taką zresztą mogą także spełniać ekrany iłowe powstające przez wypełnienie szczeliny nie betonem, lecz materiałem ziemnym plastycznym, najczęściej ilem, niekiedy stabilizowanym cementem). Ścianka zbrojona może po stwardnieniu betonu przenosić momenty zginające. Jednym z pierwszych przedsiębiorstw w świecie, które wyspecjalizowało się w wykonywaniu ścianek szczelinowych betonowanych na miejscu, była firma włoska ICOS (współpracująca z prof. K. Vederem), dlatego też ścianki szczelinowe betonowane na miejscu nazywane bywają ogólnie ściankami ICOS-Veder, co w odniesieniu do wielu innych odmian ścianek jest nieuzasadnione. Technikę podtrzymywania ścian wykopu zawiesiną bentonitową stosuje się zresztą w ściankach z pali typu ICOS-Veder (patrz p. które stanowią typ przejściowy do ścianek szczelinowych. W Polsce technika ta jest dobrze opanowana dzięki wieloletnim pionierskim badaniom Zakładu Geotechniki Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie i znalazła zastosowanie na wielu budowach głównie jednak do wykonania przesłon przeciwfiltracyjnych z materiałów gruntowych lub gruntowo-cementowych. Liczne prace dotyczące tego zagadnienia wykonano też m. in. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Szczegółowe wskazówki w zakresie wymagań stawianych zawiesinie, jej składu przy różnym ciężarze właściwym, doboru materiałów na zawiesinę i do jej aktywacji, produkcji i gospodarki zawiesiną na budowie, organizacji produkcji oraz kontroli jej jakości podane są w wytycznych. Należy zaznaczyć, że wbrew temu co sądzono dawniej, do zawiesiny może być używany nie tylko bentonit. Także i zwykłe iły (zwłaszcza mioceńskie lub plioceńskie o zawartości frakcji iłowej powyżej 500/0) dają pożądane rezultaty, jeżeli tylko zachowane są zalecenia dotyczące składu zawiesiny, a w szczególności udziału aktywującej domieszki sodowego Na2C03 (w ilości 2+60/0 ciężaru ilu). [więcej w: schody dywanowe, schody zabiegowe, brama garażowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘brama garażowa’

Ścianki szczelinowe betonowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do betonu najodpowiedniejszy jest cement żużlowy w ilości do 200 kg/m3 betonu, gdy zaś ściana jest zbrojona 300+400 kg/m3 . Wskazane jest używanie betonu splastyfikowanego. Ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 35 mm. Dodatkowe szczegóły zawierają wytyczne. Scianki szczelinowe prefabrykowane i typu mieszanego Oprócz opisanych ścianek szczelinowych betonowanych na miejscu, stosowane bywają ścianki szczelinowe prefabrykowane. Prefabrykaty żelbetowe mają kształt płyt, których długość z zasady odpowiada pełnej wysokości ścianki. Ich wymiary ogranicza udźwig urządzeń transportujących. Pod względem konstrukcyjnym rozróżnia tu się dwa zasadnicze typy ścianek : — ścianka z pionowych belek (slupów) i płyt wpuszczanych między słupy, — ścianka wyłącznie z płyt. W ściance ze słupami — slupy rozstawione są co 2+4 m i pracują na zginanie, przenosząc siły z płyt rozpiętych między nimi. Słupy projektuje się o przekroju w kształcie: — litery H, — teownika, przy czym grzbiet słupa występuje od strony przyszłego wykopu. — kwadratu. Słupy zapuszcza się w szczelinę po jej wykonaniu bądź w uprzednio wywiercone otwory o średnicy równej szerokości szczeliny lub większej.
Scianka szczelinowa z prefabrykatów: a) składająca się ze słupów i płyt, b) składająca się z samych płyt — prowadnice, 2 — ściąg, S płyta, — słup, 5 zawiesina (zaprawa) pozostająca na głale, 6 — zawiesina (zaprawa) usuwana w miare postępu 7 — zawiesina Szczeliny mają szerokość 0,50+1,50 m (nieco większą niż grubość prefabrykatów). Stosuje się tu inny rodzaj zawiesiny, gdyż pozostaje ona na stałe w szczelinie, gdzie stopniowo twardniejąc uszczelnia połączenia między prefabrykatami. Ta odmiana zawiesiny powinna odznaczać się ciekłością w czasie głębienia ścianki i wkładania prefabrykatów oraz twardnieć po kilku dniach tak, aby uszczelnić przestrzeń od tyłu miedzy ścianką a ścianą szczeliny. Zawiesina ta powinna ostatecznie stwardnieć przynajmniej do konsystencji otaczającego gruntu. [hasła pokrewne: schody dywanowe, chody zabiegowe, brama garażowa ]

Comments Off

« Previous Entries