Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

POJECIE WSPOLCZYNNIKA PRZEJMOWANIA CIEPLA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Doświadczenie uczy, że ilość ciepła wymieniana między powierzchnią o temperaturze ts i otaczającym płynem o temperaturze tF1 zależy od wielkości powierzchni i od róźnicy temperatur (ts – tpl). Temperatura płynu zmienia się wraz z odległością od powierzchni. Można jednak za- łożyć, że w określonej odległości od ściany panuje jednolita temperatura płynu tpl, którą wprowadza się do obliczeń. Współczynnik przejmowania ciepła jest więc miarą gęstości strumie- nia ciepła na jeden stopień różnicy temperatury między ścianką a płynem. Założenie pewnej dowolności w przyjmowaniu średniej tempe- ratury płynu t pl wykazuje, że współczynnik przejmowania ciepła nie jest jednolitym pojęciem fizycznym. Współczynnik przejmowania ciepła przyj- muje się jednak jako wielkość rachunkową, ponieważ równanie okazało się słuszne i wygodne dla praktycznych obliczeń. Różnice w wartościach X są dlatego tak znaczne, że każdy wzór empi- ryozny może służyć do obliczania współczynnika przejmowania ciepła jedynie dla wąskiego zakresu zastosowań.
Wpływy poszczególnych czynników. Współczynnik przejmowania ciepła zależy od właściwości i stanu płynącej cieczy, od prędkości przepływu, a także od kształtu, wymiarów i szorstkości po- wierzchni, wzdłuż której następuje przepływ płynu lub przenikanie ciepła. Do określenia przekroju przepływu wystarcza często kilka jedynie wymia- rów, jak na przykład dla prostej rury cylindrycznej wymiar średnicy w świetle d, dla omywanego cylindra – średnicy zewnętrznej, dla rury wygiętej – średnicy i promienia krzywizny R. Liczba czynników wpływających na przejmowanie ciepła świadczy o trudnościach każdego teoretycznego i doświadczalnego rozpatrywania tego tematu, ponieważ właściwości czynnika zależą od ciśnienia i tempe- ratury. Dla uproszczenia przyjmuje się je jako stalle w rozpatrywanym w danej chwili zakresie. Za pomocą teorii warstwy granicznej Prandtla można przeprowadzić matematyczne rozwiązanie pewnych określonych przypadków, przy czym jednak trzeba wprowadzić do wzorów wartości pomocnicze określone doświadczalnie. Zawiła postać tych wzorów utru- dnia zastosowania praktyczne, stosuje się więc zazwyczaj prostsze za- leźmości otrzymane w wyniku doświadczeń, Za pomocą teorii podobieństwa można uporządkować wyniki oraz podać je w postaci uogólnionych rów- nań dla określonych zakresów zastosowań. [przypisy: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja