Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Projektowanie długich drenaży

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W przypadkach projektowania długich drenaży, gdy występuje duże zróżnicowanie wielkości depresji, a uśrednione warunki hydrogeologiczne są jednakowe dla całego podłoża, można zastosować wykreślny sposób projektowania drenażu polegający na obliczeniu wydajności drenażu dla dwóch lub trzech depresji, ustalonych przez podzielenie największej przewidywanej depresji na dwie lub trzy równe części (na przykład S 9,0; S — 6,0; S 3,0 m) i sporządzenie wykresu zależności między depresją i wydajnością drenażu, przy różnej długości poszczególnych sekcji. Dla tych samych depresji przy drenażu można ustalić wartość depresji w dowolnie oddalonych punktach od drenażu i wszystkie obliczone wyniki nanieść na wykres. Na wykresie można nanieść linie wyznaczające wydajności przy założonym spadku linii ciśnień oraz linie oznaczające wydajność pomp, które mogą być brane pod uwagę przy projektowaniu. Z wykresu można na przykład odczytać, że jeśli chcemy uzyskać w odległości 10 m od drenażu depresję sx 4,0 m, to depresja przy drenażu musi wynosić 7,5; w przypadku stosowania agregatów APM 80/250 największa długość odcinka drenażu na jeden agregat może wynosić około 12 m i niezbędne jest zastosowanie drenu (i) 0,15 m przy spadku 20/0. Gdybyśmy natomiast chcieli zastosować studzienki drenażowe co 20 m, wydajność pomp musiałaby wynosić około 680 1/min. Wzory do projektowana drenaży dwuliniowych zawierają prace, a do projektowania drenaży systematycznych prace. Zawierają one również wytyczne projektowania, budowy i eksploatacji drenaży. Wzory do projektowania drenaży promienistych zawarte są w pracach. Pionowe ujęcia jednoliniowe projektuje się podobnie jak drenaże jednoliniowe. Na podstawie analizy warunków gruntowych, projektu konstrukcyjnego, projektu technologicznego oraz projektu organizacji robót ustala się z wykonawcą sposób odwadniania, długość równocześnie eksploatowanej instalacji oraz podstawowe parametry urządzeń depresyjnych (pompy, rurociągi, studnie, igłostudnie, igłofiltry, osadniki, piezometry, aparatura kontrolno-pomiarowa). [przypisy: Fotorolety, odkurzacze przemysłowe, bramy garażowe
]

Comments Off

Drenaże jednoliniowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Zwykle drenaże jednoliniowe projektuje się pod Obiektami liniowymi, na przykład kanałami, kolektorami, tunelami itp. Wówczas zagłębienie i spadek drenażu wyznacza zagłębienie i spadek spodu fundamentów wymienionych obiektów. W omawianych przypadkach obliczenie drenażu prowadzi się w następujący sposób: na profilu podłużnym rysuje się przewidywane w okresie budowy statyczne zwierciadło wody gruntowej oraz projektowane obniżone zwierciadło przy drenażu z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy poniżej spodu fundamentu; w charakterystycznych punktach obiektu, a co najmniej co 100 do 200 m, ustala się wielkość depresji, mierząc odległość miedzy przewidywanym i obniżonym zwierciadłem wody i wpisując wyniki pomiarów na profilu podłużnym; dla ustalonych wielkości depresji oblicza się czynną miąższość warstwy wodonośnej, promień depresji, wydajność drenażu, opory przy wlocie do drenażu, średnicę drenazu dla poszczególnych sekcji i spadku linii ciśnień w drenażu odpowiadającego spadkowi dna obiektu lub, dla założonego spadku linii ciśnień, miąższość obsypki drenażu. Jeśli kontur obiektu znajduje się w pewnym oddaleniu od gabarytu drenażu, sprawdza się rzędne krzywych depresji w charakterystycznych punktach. Jeśli krzywa depresji przechodzi poniżej charakterystycznych punktów zgodnie z założonym zapasem depresji (w granicach dopuszczanych tolerancji), założone i obliczone parametry drenażu należy uznać za prawidłowe, w przeciwnym przypadku obliczenie trzeba powtórzyć, przyjmując nowe założenia, odpowiednio do wyników poprzedniego obliczenia. Oblicza się niezbędną wydajność pompy lub pomp dla poszczególnych sekcji drenażu; wysokość podnoszenia poszczególnych pomp z ewentualnym uwzględnieniem strat wysokości ciśnienia w przewodzie magistralnym i z uwzględnieniem współdziałania wszystkich pomp do niego włączonych. Następnie ustala się z katalogu typy i moce silników pomp dla poszczególnych sekcji drenażu i oblicza się zapotrzebowanie energii elektrycznej. z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy. [więcej w: schody dywanowe, schody zabiegowe, Bramy przemysłowe]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »